• محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

    محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE تحلیل، طراحی و تهیه دفترچه محاسبات ساختما ...

    محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE تحلیل، طراحی و تهیه دفترچه محاسبات ساختمان در نرم افزار های ETBAS و SAFE پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است ...

    Read more