• طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

    طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی ل ...

    طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها با تحلیل های خطی و غیر خطی(Pushover & Time History) نرم افزار های‎SAP2000 ...

    Read more