• تحلیل ماکرو سازه ها با اپنسیس

    تحلیل ماکرو سازه ها با استفاده از نرم افزار  OPENSEES تحلیل ماکرو سازه ها ، پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مو ...

    تحلیل ماکرو سازه ها با استفاده از نرم افزار  OPENSEES تحلیل ماکرو سازه ها ، پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است مدت دوره: 32 ساعت شهریه: 689000 (تومان) معرفی دوره: OPENSEES ...

    Read more