کلاس ها

محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE تحلیل، طراحی و تهیه دفترچه محاسبات ساختمان در نرم افزار های ETBAS و SAFE

پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است) محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

ثبت نام در دوره محاسب حرفه ای ساختمان فولادی و بتنی با ETABS و SAFE

معرفی دوره: یکی از مهارت های ضروری برای مهندسین عمران توانایی طراحی ساختمان های فولادی و بتنی معمول و متداول می باشد. در این دوره مباحث بصورت کامل و پایه ای از معرفی و درک نقشه های معماری، معرفی آیین نامه و دستورالعمل ها تا تهیه دفترچه محاسبات تشریح می گردد و شرکت کنندگان با انجام دو پروژه واقعی در طول دوره، توانایی انجام محاسبات ساختمان برای ساختمان های بتنی و فلزی معمول را پیدا می کنند. تدریس بر مبنای آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان (مباحث ۶، ۹ و ۱۰) ویرایش ۱۳۹۲ و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ خواهد بود. همچنین با ETABS 2015 و SAFE 14 در کلاس آموزش داده خواهد شد.

هدف دوره: در این دوره ضمن تشریح کامل مباحث مورد نیاز از جمله بارگذاری، تحلیل سازه و طراحی انواع ساختمان های بتنی و فولادی، نحوی کار با نرم افزار های ETBAS و SAFE بطور کامل تشریح گردیده و مخاطبان در طول دوره با انجام تمرینات لازم و همچنین با انجام پروژه پایانی توانایی لازم برای طراحی و تهیه دفترچه محاسبات انواع ساخنمان ها را بدست خواهند آورد. از ویژگی های این دوره:

  • شرح کامل روش تحلیل دینامیکی طیفی
  • طراحی دیوار برشی بتن مسلح
  • بررسی بند به بند مقررات ملی ساختمان

مخاطب: فارغ التحصیلان کلیه مقاطع و دانشجویان مهندسی عمران علاقمند به  محاسبات سازه و طراحی ساختمان های فلزی و بتنی
محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

سرفصل مطالب دوره:

مقدمات

* آشنایی کلی با مباحث مقررات ملی ساختمان
* مروری بر انواع سیستم های باربر ثقلی و جانبی
* معرفی قابلیت ها و محدودیت های نرم افزار های ‏ETABS‏ و ‏SAFE

بخش اول: مدلسازی

* نحوی ترسیم خطوط شبکه
* تعریف مصالح فولادی و بتنی
* تعریف انواع مقاطع فولادی و بتنی (المان های خطی و سطحی)‏
* ترسیم هندسه انواع ساختمان های فولادی و بتنی ‏
* نکات اجرایی موثر در مدلسازی نرم افزاری
* نحوی ویرایش مدل و آشنایی با سایر دستورات ویرایشی و ترسیمی
* گروه بندی و انتخاب اعضا برای اعمال تغییرات بصورت گروهی

بخش دوم: بارگذاری و تحلیل سازه
بارهای ثقلی:
* مروری بر ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان پیرامون بار های ثقلی
* بررسی دیتایل های معمول (دیوار، کف، پله و…)‏
* نحوی تعریف الگو های بار ثقلی و اعمال آنها به ساختمان در نرم افزار
نیروی زلزله:
* تشریح ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان پیرامون نیروی ناشی از زلزله
* معرفی انواع روش های تعیین نیروی زلزله و ذکر به محدودیت های آنها
* تشریح کامل روش استاتیکی معادل و نحوی انجام آن در نرم افزار
* تشریح کامل روش تحلیل دینامیکی طیفی و نحوی انجام آن در نرم افزار
* نحوی تعریف تحلیل پی-دلتا در نرم افزار
* تنظیم سایر پارامتر های تحلیل سازه در نرم افزار (مرجع جرم و…)‏
* انجام تحلیل، نحوی استخراج و مشاهده انواع خروجی های تحلیل سازه

بخش سوم: طراحی سازه
طراحی ساختمان های فولادی به روش LRFD:
* انتخاب آیین نامه طراحی سازه های فولادی و تنظیم پارامتر های آن در نرم افزار
* تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی سازه های فولادی در نرم افزار
* مروری بر روال طراحی تیرها، ستون ها، تیر-ستون ها و مهاربند ها در نرم افزار
* نحوی اعمال ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۲) در ETABS
* اشاره به نحوی اعمال ضوابط طرح لرزه ای ساختمان های فولادی
* سایر نکات طراحی ساختمان های فولادی و…‏
* مشاهده نتایج و شرح جزییات طراحی
طراحی ساختمان های بتن مسلح:
* انتخاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تنظیم پارامتر های آن در در نرم افزار
* تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی سازه های بتن مسلح در نرم افزار
* مروری بر روال طراحی اجزا یک ساختمان بتن مسلح در نرم افزار
* اشاره به آیین نامه های بتن آمریکا و کانادا و مقایسه با مبحث نهم ‏
* نحوی اعمال ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نرم افزار
* اشاره به ضوابط طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح و جزییات آرماتور گذاری
طراحی دیوار برشی بتن مسلح:
* تعریف و ترسیم دیوار برشی در نرم افزار
* تقسیم بندی دیوار و نامگذاری دیوار برشی
* انتخاب آیین نامه طراحی دیوار برشی و تنظیم پارامتر های آن در نرم افزار
* تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی دیوار برشی
* انجام طراحی و استخراج خروجی های طراحی

بخش چهارم:  تیپ بندی، انجام کنترل ها و نهایی نمودن طراحی سازه

بخش پنجم: طراحی فنداسیون با استفاده از نرم افزار ‏SAFE

بخش ششم:استخراج خروجی ها و نحوی تهیه دفترچه محاسبات

بخش هفتم:مروری بر طراحی اتصالات پیچی و جوشی

 

نوشته های مشابه