• خطای بزرگ در ساخت ستون های فولادی

    در ساخت اسکلت ساختمان های فولادی باید کلیه الزامات و ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد ...

    در ساخت اسکلت ساختمان های فولادی باید کلیه الزامات و ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد. عدم رعایت ضوابط طرح لرزه ای قطعا عواقب جبران ناپذیری دارد!! نادیده گرفتن موضوعات کوچک، خطا ها ...

    Read more