۱-۹ دستور Element.mp4

ایجاد المان در Opensees

دستور Element در اپنسیس امکان ساخت المان را می دهد. Opensees دارای انواع المان ها می باشد

دیدگاهتان را بنویسید