۱-۸ دستور Section.mp4

تعریف مقطع I در Opensees

دستور section در اپنسیس

دیدگاهتان را بنویسید