۱-۵ دستور Fix.mp4

تکیه گاه در Opensees

برای تعریف تکیه گاه ها در اپنسیس از دستور fix استفاده می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید