۱-۴ دستور Mass.mp4

دستور Mass در Opensees

با دستور mass جرم های گره ای در اپنسیس تعریف می شوند

دیدگاهتان را بنویسید