۱-۳ دستور Node.mp4

تعریف Node در Opensees

بمنظور تعریف گره در Opensees باید مختصات مشخص شود. اپنسیس دو یا سه مختصات برای مدل دو بعدی و سه بعدی دریافت می کند

دیدگاهتان را بنویسید