%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c

کربل جرثقیل سوله

نشیمن جرثقیل در محاسبات و طراحی سوله

دیدگاهتان را بنویسید