%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c

مدلسازی کربل جرثقیل سوله توسط مهندس منتظری برای طراحی سوله

دیدگاهتان را بنویسید