SAP2000

ترسیم خط تاثیر بار متحرک در SAP2000

بار متحرک در SAP2000

بار متحرک در SAP2000 بر پل ها که مشهور ترین سازه های تحت بار های متحرک می باشند، سازه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که تحت تاثیر بار متحرک قرار می گیرند و لازم است برای تعیین حالات بحرانی آنها خط تاثیر ترسیم شود. در این ویدیو آموزشی تیر حامل ریل یک جرثقیل واقع در یک سوله مورد بررسی قرار گرفته است.

مراحل کار برای ایجاد بار های متحرک در SAP2000 شامل موارد زیر است:

  1. تعریف مسیر حرکت بار
  2. تعریف وسیله متحرک (آرایش بار ها و مقدار آنها)
  3. تعریف کلاس بار متحرک
  4. تعریف حالت بار متحرک

سپس انجام تحلیل و استخراج خروجی های مورد نیاز از SAP2000 انجام می شود. در این فیلم آموزشی از SAP2000 نسخه ۱۴ استفاده شده است.

نوشته های مشابه