بتنی

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

طراحی و اجرای سازه های بتنی ساختمانی و برخی سازه های غیر ساختمانی براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان انجام می شود. البته نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران (آبا) در دو جلد نیز دردسترس می باشد. آبا بویژه در مباحث اجرایی کامل تر است با این حال مبحث نهم مقررات ملی ساختمان حاوی مطالب مهم و اصلی می باشد. نسخه اخیر مبحث نهم انطباق زیادی با ACI318-19 دارد