کلاس ها

طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

Performance Based Design

طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها با تحلیل های خطی و غیر خطی(Pushover & Time History) نرم افزار های‎SAP2000و  OpenSees‎وETABS‎

پیشنیاز: ندارد (کلیه موارد مورد نیاز در سرفصل پوشش داده شده است)

مدت دوره: ۱۰۰ ساعت

شهریه: ۱,۹۸۵,۰۰۰  (تومان) با امکان پرداخت طی سه فقره چک

مخاطب دوره: این دوره، ویژه مهندسین عمران فعال در زمینه طراحی و مقاوم سازي و بهسازی لرزه اي ساختمان ها، دانشجویان مهندسی عمران بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عمران با گرایش سازه و زلزله تهیه گردیده.


بهسازی لرزه ای چیست ؟

آشنایی با روش ها و شیوه های ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها، با توجه به اضافه شدن روش های تحلیل غیر خطی به ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰، دقت بسیار بالای این تحلیل ها در مقایسه با تحلیل های خطی و امکان انجام سریع و راحت آنها با توجه به امکانات نرم افزار های متداول نظیر SAP2000 و ETABS و همچنین نیاز دانشجویان و محققین سازه و زلزله، حائز اهمیت بنظر می رسد. مطالب این دوره با هدف پاسخگویی به نیاز های فوق الذکر تدوین و طبقه بندی شده اند که رئوس آن در ادامه ارایه شده است. اشاره به ضعف ها و قابلیت های انواع نرم افزار های موجود در انجام تحلیل های غیر خطی، آشنایی با مباحث تئوریک تحلیل های غیر خطی، نکات مدلسازی در تحلیل های غیر خطی، اثرات غیرخطی هندسی و مصالح، زوال مصالح ،میرایی، اثر میانقابها، اثرات اندرکنش خاک-سازه و…

نحوی انجام انواع تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی در انواع ساختمان ها (قابهای خمشی بتنی و فولادی، قابهای مهار بندی فولادی همگرا و واگر، همچنین نحوی مدلسازی دیوار برشی بتنی به دو روش ستون معادل و استفاده از المان پوسته ای غیر خطی طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها) با ذکر کامل مباحث تئوریک و نرم افزاری).

نحوی محاسبه ضریب رفتار، پارامتر های شکل پذیری و اضافه مقاومت، آشنایی با نحوی تهیه و انتخاب شتابنگاشت های زلزله، مقیاس نمودن شتابنگاشت ها، انواع طیف پاسخ و نحوی کار با نرم افزار Seismosignal، نحوی استخراج انواع خروجی ها از نرم افزار و نکاتی جهت پیشگیری یا رفع عدم همگرایی در تحلیل های غیرخطی.

آشنایی با مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد مطابق با نشریه ۳۶۰ (دستورالعمل بهسازي ساختمان هاي موجود)، مروری بر تحلیل استاتیکی معادل، تحلیل دینامیکی طیفی، همچنین تشریح کامل تحلیل استاتیکی غیر خطی (PUSHOVER) و کاربرد آنها در ارزیابی و بهسازي لرزه اي انواع ساختمان هاي فولادي و بتنی و تشریح کامل تحلیل دینامیکی غیر خطی (Time History) و تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) در نرم افزار های SAP2000 ، ETABS و OpenSees.

نرم افزار OpenSees در حد نیاز این دوره بمنظور مدلسازی و انجام تحلیل های پوش آور و تاریخچه زمانی شرح داده خواهد شد. برای آشنایی کامل با نرم افزار OpenSees، دوره “تحلیل ماکرو سازه ها با نرم افزار OpenSees” پیشنهاد می گردد.


 این دوره، ویژه مهندسین عمران فعال در زمینه طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها دانشجویان مهندسی عمران بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عمران با گرایش سازه و زلزله تهیه گردیده.


اهداف دوره:
سرفصل مطالب:

مروری بر آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم

مروری بر آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

بررسی ضوابط طرح لرزه ای ساختمان های فولادی و بتنی

کلیات
آشنایی با دامنه کاربرد و فلسفه حاکم بر استاندارد ۲۸۰۰
تحلیل استاتیکی معادل و نحوی انجام در نرم افزار
تحلیل دینامیکی طیفی و نحوی انجام در نرم افزار
کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و اثرات پی-دلتا
مقدمه ای بر تحلیل های غیر خطی و آشنایی با ضعف ها و قابلیت های نرم افزار های موجود
مروری برروش های تحلیل در استاندارد ۲۸۰۰ و نشریه ۳۶۰

تغییرات نشریه ۳۶۰ ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول
نکاتی پیرامون مدلسازی ساختمانها بمنظور انجام تحلیل های غیر خطی
مروری بر قابلیت های و ضعف های نرم افزار های موجود در انجام تحلیل های غیرخطی
آشنایی با نشریه ۳۶۰ و فلسفه طراحی بر اساس عملکرد
آشنایی با نشریه ۳۶۰ و دامنه کاربرد
سطوح خطر، سطوح عملکرد و تعیین هدف بهسازی
سطوح اطلاعات، ضریب آگاهی و مقاومت مصالح
انواع رفتار اجزا سازه ای و معیار های پذیرش کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل و…
تحلیل استاتیکی غیر خطی
محدوده کاربرد روش های خطی و غیر خطی
مبانی تئوریک تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover)
شناخت نقاط ضعف و قوت تحلیل استاتیکی غیر خطی و امکانات نرم افزار ها در انجام آن
تعیین و تعریف نقطه کنترل و در نظر گرفتن پیچش تصادفی
محاسبه تغییر مکان هدف و نحوی پیاده سازی در نرم افزار
انواع الگو های بار جانبی و نحوی تعریف Load Case ها در نرم افزار
تعریف مفاصل
مبانی تئوریک
تعریف مفاصل کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در نرم افزار
تعریف مفاصل پلاستیک در انواع ساختمانهای فولادی و بتنی بصورت دستی
نحوی استفاده از قابلیت تعریف مفاصل اتوماتیک در انواع ساختمانهای بتنی و فولادی
نتایج و خروجی های تحلیل استاتیکی غیر خطی
تحلیل نتایج، بررسی علل عدم همگرایی در حل عددی و راهکار های رفع مشکل همگرایی در ETABS, SAP2000 و OpenSees
استخراج خروجی
میاحث تکمیلی در تحلیل استاتیکی غیر خطی
اثر همزمان مولفه های زلزله و نحوی اعمال آن در نرم افزار
اشاره به نحوه در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه (مطابق نشریه ۳۶۰)
اشاره به نحوی مدلسازی میانقابهای بنایی (مطابق نشریه ۳۶۰)
تشریح روش طیف ظرفیت و نحوی تعیین نقطه عملکرد در نرم افزار (ATC40)
نحوی تعیین پارامتر های شکل پذیری (μ)، اضافه مقاومت (Ω) و محاسبه ضریب رفتار (R)
نحوی مدلسازی دیوار برشی بتنی و دیوار برشی فولادی برای تحلیل های غیر خطی (به دو روش ستون معادل و Nonlinear Shell

مقدمه ای بر آنالیز های دینامیکی غیر خطی
مبانی تئوریک  دینامیک سازه های یکدرجه و چند درجه آزاد

مبانی تئوریک روش های تحلیل های دینامیکی
آشنایی با نرم افزارSesimosignal
تهیه، انتخاب، اصلاح و کار با شتابنگاشت زلزله ها
انواع طیف پاسخ و نحوی ترسیم آن
تهیه شتابنگاشت و مقیاس نمودن آنها بر اساس استاندار ۲۸۰۰
نحوی در نظر گرفتن میرایی و قابلیت های نرم افزاری
تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی افزاینده
تعریف شتابنگاشت ها در نرم افزار
تعریف Load Case تحلیل تاریخچه زمانی و تعیین پارامتر های تحلیل
شرح روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)و نحوی انجام آن
نتایج و خروجی های تحلیل های دینامیکی غیر خطی
نحوی استخراج انواع خروجی ها و تاریخچه پاسخ سازه
نحوی ساخت انیمیشن از سازه تحت شتابنگاشت زلزله
آشنایی با روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای و جرئیات اجرایی
بهسازی اجزا غیر سازه ای