OpenSees

بارگذاری در OpenSees (بخش یک)

بارگذاری در اپنسیس

برای تعریف انواع الگو های بارگذاری در OpenSees از دستور Pattern استفاده می کنیم. تعریف بار متمرکز، بار گسترده، نشست گره ای، تحریک یکنواخت پایه (اعمال رکورد زلزله) و… بسادگی ممکن است و  طی دو مرحله انجام می شود، مرحله اول تعریف تابع (Time Series) و مرحله دوم تعریف الگوی بار (Load Pattern) می باشد که در ادامه تشریح شده اند.

مرحله اول: تعریف تابع (Time Series)

پیش از آنکه بار ها در اپنسیس تعریف شوند، باید یک تابع  تعریف گردد که در الگوی بار ضرب خواهد شد و حاصل به سازه اعمال می گردد. برای اعمال بار های استاتیکی (مثلا بار ثقلی) نباید کل بار بطور ناگهانی به سازه اعمال گردد و باید بار بصورت ذره ذره و طی چند مرحله به سازه وارد گردد تا اولا ماهیت استاتیکی آن حفظ شود و دوم اینکه نرم افزار OpenSees قادر باشد با دقت مناسب سازه را تحلیل نماید. فرم کلی دستور سری زمانی به شکل زیر است:

سایر پارامتر ها متناسب با نوع تابع    شماره تابع     نوع تابع
مثال:

timeSeries Linear 1-factor 1

انواع تابع قابل تعریف در OpenSees عبارتند از:

۱-Constant: تابع ثابت

۲-Linear: تابع شیبدار (برای تعریف بار های استاتیکی در OpenSees قابل استفاده است)

۳-Trigonometric: تابع مثلثاتی

۴-Rectangular: تابع مستطیلی

۵- Pulse: تابع پله ای

۶-Path: تابع دلخواهی که از روی یک فایل متنی ایجاد می گردد و برای تعریف رکورد زلزله در OpenSees استفاده می شود.

 مرحله دوم: تعریف الگوی بار

همانطور که اشاره شد پس از تعریف توابع، باید الگوی بار در OpenSees  تعریف گردد. در ادامه نحوی تعریف انواع بار های متمرکز، گسترده، نشست های گره ای، شتابنگاشت زلزله و… در OpenSees قابل تعریف می باشد. انجام اینکار به کمک سه نوع الگوی بار موجود در اپنسیس انجام می شود.
انواع الگو های بار موجود در OpenSees عبارتند از:

۱-Plain: برای تعریف بار های متمرکز، بار های گسترده و نشست گره ای در OpenSees

۲-UniformExcitation: برای تحریک یکنواخت پایه یا اعمال شتابنگاشت زلزله به تکیه گاه های سازه در OpenSees

۳-MultipleSupport: برای اعمال رکورد در هر گره دلخواه سازه که می تواند برای اعمال بار موج و یا بار باد بکار رود.


در بخش دوم دستورات و جزییات تعریف سری های زمانی در اپنسیس را یاد بگیرید.

یا می توانید برای یادگیری تصویری به فیلم آموزشی قدم یک اپنسیس مراجعه کنید و نحوی تعریف و اختصاص بار و رکورد زلزله را در اپنسیس ببنید.

نوشته های مشابه