SAP2000

اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000

اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000

اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000

سازه هایی مانند دیوار حایل، مخازن مایعات، سیلو ها و… تحت اثر بار های وارده ناشی از خاک، سیال و… تحت بارگذاری های مثلثی و ذوزنقه ای قرار می گیرند. بمنظور تعریف بار های گسترده وارده بر سطوح که به شکل ذوزنقه یا مثلث می باشند، در SAP2000 باید از قابلیت Joint Pattern استفاده کنیم. این فیلم آموزشی بارگذاری ناشی از فشار جانبی خاک پشت یک دیوار حایل با استفاده از قابلیت Joint pattern را نشان می دهد. مراحل کار برای موارد مشابهی که در SAP2000 بارگذاری های مثلثی یا ذوزنقه ای (بطور کلی فشار وارد بر سطح) مد نظر باشد نیز به همین ترتیب می باشد.

نوشته های مشابه